logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki – OC Kancelarii (Trigger Act Committed)
 
Ubezpieczyciele
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000016432
NIP: 521-04-20-047, Kapitał zakładowy: 187.938.580,00 zł, Kapitał opłacony: 187.938.580,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna OC nadwyżkowego:
Liczba ubezpieczonych prawników:
Klauzula dodatkowa 61 – dokumenty:
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu okoliczności, o których ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien był się dowiedzieć lub w odniesieniu do których można w sposób uzasadniony przypuszczać, że mogą stać się podstawą roszczenia skierowanego przeciwko ubezpieczonemu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie jest nieprzerwaną kontynuacją polisy w PZU/Warta?
Nieprzerwany bezszkodowy okres ubezpieczenia na podstawie Umów Generalnych zawartych pomiędzy NRA a PZU SA i WARTA S.A.
Zniżka obowiązuje maksymalnie do 60 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy.
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę