logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki – OC Aplikanta
 
Ubezpieczyciele
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000016432
NIP: 521-04-20-047, Kapitał zakładowy: 187.938.580,00 zł, Kapitał opłacony: 187.938.580,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma ubezpieczenia:
Wskaż okres ochrony: roczny wyrównany do OC (do 31/12/2015)
Określ datę początku okresu ubezpieczenia:
UWAGA: Jeżeli kalkulowane ubezpieczenie ma być kontynuacją dotychczasowego ubezpieczenia, data początku okresu nowego ubezpieczenia musi przypadać następnego dnia po dacie zakończenia okresu poprzedniego ubezpieczenia, przy czym to dotychczasowe ubezpieczenie nie mogło zakończyć się wcześniej niż 30 dni temu.
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
 jednorazowo w ciągu 10 dni od złożenia wniosku
 raty półroczne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i po 180 dniach)
 raty kwartalne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 90 dni)
 rat miesięcznych (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę